Przewidywany zakres robót obejmuje:

• Budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin – Gończyce o długości ok. 12,2 km.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Działanie to jest związane z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej, bądź wytyczeniem nowej drogi po nowym śladzie wraz z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzeniem ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi.
Celami dostosowania do parametrów drogi ekspresowej projektowanej trasy jest usprawnienie ruchu oraz poprawa jego bezpieczeństwa.Parametry techniczne budowanej drogi ekspresowej:

- Klasa techniczna S
- Prędkość projektowa Vp 100 km/h
- Liczba pasów ruchu 2 x 2
- Szerokość pasa ruchu 3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
- Szerokość pasa gruntowego - zmienna Min. 0,75 m
- Skrajnia pionowa 5 m
- Kategoria ruchu KR7
- Obciążenie 115 kN/oś


• Budowę węzłów drogowych:

Węzeł „Górzno” Droga powiatowa nr 1329W w kierunku m. Górzno, będzie łączyć się z drogą ekspresową S17 za pośrednictwem węzła „Górzno” w km roboczym ok. 52+100. Węzeł zostanie wykonany jako węzeł częściowo bezkolizyjny (WB), natomiast skrzyżowania drogi powiatowej nr 1329W z łącznicami węzła - w postaci rond.

Węzeł „Gończyce” Istniejąca droga wojewódzka nr 807 krzyżować się będzie z drogą ekspresową za pośrednictwem węzła „Gończyce” w km roboczym ok. 59+900. Węzeł zostanie wykonany jako węzeł częściowo bezkolizyjny (WB) typu trąbka z obsługą wszystkich relacji, a skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 807 z łącznicami węzła zostanie wybudowane w postaci ronda.


• Budowę dróg technologicznych.

• Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi oraz nad drogą ekspresową.

• Budowę obiektów drogowych w ciągu dróg dojazdowych nad ciekami wodnymi, które mają za zadanie pełnić równocześnie funkcję przejść dla zwierząt.

• Budowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.

• Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych.

• Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

• Budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD).

Planowany Obwód Utrzymania Drogi ekspresowej na odcinku objętym zamówieniem będzie zlokalizowany w rejonie węzła „Górzno” po prawej stronie drogi ekspresowej.
Teren działki OUD zostanie podzielony na następujące strefy:
-strefa zarządzania położona w pasie najbliższego wjazdu na działkę, w której będzie zlokalizowany budynek administracyjno-socjalny oraz parkingi dla pracowników i klientów;
-strefa techniczna, w której zostaną umieszczone parkingi, garaże, a także składy wyposażenia;
-strefa magazynowania, w której będą zlokalizowane magazyny materiałów zarówno do letniego, jak i zimowego utrzymania w formie boksów, wolnego składowania oraz magazynu na sól.

• Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).

• Budowę urządzeń ochrony środowiska, m. in. pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

• Budowę przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe.

• Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej.

• Budowę oświetlenia drogowego.

• Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.

• Budowę kanału technologicznego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

• Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.

• Przebudowę sieci melioracyjnych, kanałów, cieków koryt rzek wraz z ich oczyszczeniem i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, kanałów, cieków, koryt rzek i odbiorników w celu skutecznego odprowadzania wody z pasa drogowego.

• Przebudowę drenażu melioracyjnego.

• Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.

• Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowanych dróg lokalnych na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

• Opracowanie Planu Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.

• Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.

• Inne roboty o charakterze przygotowawczym, porządkującym lub wykończeniowym: rozbiórki elementów dróg i ulic, elementów sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury oraz wyburzenia obiektów kubaturowych i inne.

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

• Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku jw.