Dnia 01.03.2016 r.
Wykonawca przedłożył do przeglądu kolejne dokumenty: Projekt Budowlany dotyczący Obwodu Utrzymania Drogi, Koncepcje Systemu Zarządzania Ruchem, Projekt Budowlany branża mostowa, Projekt konstrukcji nawierzchni.

Dnia 27.02.2016 r.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Konsultanta, Zamawiający dokonał odbioru następujących Dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę: Mapa do celów projektowych oraz Projekt robót geologicznych.

Dnia 28.01.2016 r.
Trwa procedowanie dokumentów Wykonawcy. Wykonawca do tej pory przedłożył do przeglądu: Projekt Robót Geologicznych, Projekt Budowlany branży drogowej, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Analizę i prognozę ruchu, Mapę do celów projektowych.

Dnia 04.01.2016 r.
W grudniu odbyły się dwa spotkania Konsultanta z Przedstawicielami Gminy Górzno. Na pierwszym spotkaniu w dniu 18.12.2015 r. był również obecny Wykonawca. Celem spotkania było ustalenie rozwiązań projektowych w zakresie budowy drogi S17 na terenie Gminy. Drugie spotkanie, które odbyło się 30.12.2015 r. dotyczyło wykonania ścieżki rowerowej na drodze równoległej DR04(A) od skrzyżowania z drogą poprzeczną do pochylni kładki dla pieszych K-23 na odcinku ok. 330 m.

Dnia 18.12.2015 r.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził badania migracji zwierząt w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 11.12.2015r.
Konsultant do tej pory pozytywnie zaopiniował przedłożone dokumenty: Program Zapewnienia Jakości oraz Program dla etapu prac projektowych.

Dnia 13.11.2015 r.
Dnia 13.11.2015 r. Przeprowadzono kontrolę robót Wykonawcy. Przeprowadzone zostały badania pomiarowe ugięcia starej nawierzchni przez zespół IBDIM. Udokumentowano pomiary w km 52+100 i w km 53+500. Zaangażowany w pracę był również zespół geodetów z firmy Level w km 52+400. Roboty są wykonywane z zachowaniem BHP.

Dnia 14.10.2015 r.
Wykonawca przedłożył do przeglądu/zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości oraz Program dla etapu prac projektowych.

Dnia 22.09.2015 r.
Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 od końca obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc o długości ok. 12,2 km. Wykonawca - firma Budimex - opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę. Czas realizacji inwestycji to 34 miesiące (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych: od 15 grudnia do 15 marca). Wartość kontraktu wynosi 288 577 825,14 zł brutto.

Dnia 9.07.2015 r.
Ogłoszono złożone oferty na roboty budowlane. Spośród dziewięciu propozycji najniższa wynosiła ok. 288,6 mln zł a najwyższa ok. 446,1 mln zł. Zbiorcze zestawienie ofert dostępne do obejrzenia Tutaj

Dnia 8.07.2015 r.
Pomiędzy GDDKiA oraz konsorcjum firm EUROCONSULT SA i TRAKT sp. z o.o. sp. k. Została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie projektem.

Dnia 8.01.2014 r.
Minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.

1 2 3 4