Dnia 28.04.2016 r.
W dniu 22.04.2016 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5, na której omówiony został Projekt konstrukcji nawierzchni w zakresie wymiarowania konstrukcji nawierzchni sztywnych.

Dnia 22.04.2016 r.
W dniu 15.04.2016 r. w GDDKiA O/Lublin odbyła się Rada Techniczna nr 4, na której omawiane było przeprowadzenie linii rozgraniczających.

Dnia 15.04.2016 r.
W dniu 14.04.2016 r. odbyło się spotkanie w siedzibie PGE w Mińsku Mazowieckim celem wypracowania szczegółów dotyczących współpracy przy projektowaniu i wykonaniu przez gestora sieci przyłączy energetycznych zgodnie z udzielonymi warunkami.

Dnia 14.04.2016 r.
Konsultant pozytywnie zaopiniował a Zamawiający odebrał przedstawiony przez Wykonawcę projekt rozbiórki obiektów budowlanych.

Dnia 04.04.2016 r.
W ramach inwentaryzacji wiosennej:
• Prowadzono nasłuch aktywności nietoperzy przy liniowych elementach krajobrazu w celu ustalenia tras migracji tych zwierząt.
• Prowadzono prace z zakresu ornitofauny, głównie poszukiwanie dzięciołów, gęsi gęgawy oraz kruków.
• Prowadzono nawoływanie puszczyka.
• Monitorowano aktywność płazów.
W ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko prowadzono analizy doszczegóławiające modelowanie propagacji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu.

Dnia 01.04.2016 r.
W ramach wykonywania projektu podziału nieruchomości wysłano zawiadomienia do właścicieli gruntów z informacją, że zostaną przeprowadzone czynności okazania granic nieruchomości.

Dnia 23.03.2016 r.
W ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono inwentaryzację wiosenną nad składem gatunkowym kręgowców oraz siedlisk przyrodniczych w obrębie inwestycji.

Dnia 17.03.2016 r.
Na podstawie zatwierdzonego Projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (decyzja nr 41/16/PE.I z dnia 22.02.2016 r.) Wykonawca w dniu dzisiejszym przystąpił do realizacji prac wskazanych w projekcie. Założono wykonanie 159 otworów geologicznych oraz 119 sondowania sondą CPTU, pobierane będą próbki gruntu oraz wody gruntowej.

Dnia 15.03.2016 r.
Wykonawca przedłożył do przeglądu Projekt budowlany - ochrona akustyczna oraz Projekt budowlany - rozbiórka obiektów budowlanych.

Dnia 07.03.2016 r.
Dnia 07.03.2016 r. odbyło się spotkanie Konsultanta z Przedstawicielami Gminy Sobolew. Omówione zostały rozwiązania projektowe w zakresie budowy drogi S17. Spotkanie miało charakter informacyjny.

1 2 3 4