Dnia 16.08.2016 r.
W dniu 25.07. 2016 r. Wykonawca rozpoczął prace nad projektem wykonawczym.

Dnia 25.07.2016 r.
22 lipca do Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach trafiły wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.
Do wojewody złożono dwa wnioski o wydanie ZRID. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości ok. 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (o długości ok.13 km). Decyzji spodziewamy się na przełomie roku. Oryginał doręczony zostanie wnioskodawcy, a pozostali zainteresowani dowiedzą się o niej w drodze obwieszczeń w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin przez tereny których przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

Dnia 18.07.2016 r.
Trwa procedowanie w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości przedłożonego przez Wykonawcę.

Dnia 27.06.2016 r.
23.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie. Zadaniem ZOPI była ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dnia 20.06.2016 r.
Uzyskano Protokół z audytu BRD.

Dnia 30.05.2016 r.
Trwa weryfikacja Projektu Budowlanego przedłożonego przez Wykonawcę.

Dnia 25.05.2016 r.
W dniu 20.05.2016 r. odbyło się spotkanie Konsultanta i Wykonawcy z Przedstawicielami Gminy Górzno. Omówione zostały rozwiązania projektowe w zakresie budowy drogi S17.

Dnia 23.05.2016 r.
Wykonawca przekazał do weryfikacji Projekt Budowlany, który po uzyskaniu akceptacji zostanie użyty jako element wniosku o wydanie Decyzji ZRID.

Dnia 16.05.2016 r.
W dniu 10.05.2016 r. odbyło się spotkanie w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie w sprawie zmian projektowych wnikających ze skablowania linii SN 15 kV.

Dnia 13.05.2016 r.
W ostatnim okresie sprawozdawczym prowadzono badania z zakresu zoologii i botaniki.

1 2 3 4