Dnia 22.07.2019 r.
W dniu 22.07.2019 r. wprowadzono stałą organizację ruchu. Tym samym droga ekspresowa S17 na odcinku 49+973 do km 62+200 została oddana do ruchu.

Dnia 04.07.2019 r.
W dniu 04.07.2019 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu – przełożenie ruchu na jezdnie główną od km 49+973 do km 62+200.

Dnia 10.06.2019 r.
W dniu 10.06.2019 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu - przełożenie ruchu na jezdnię główną (strona lewa) od ok. km 52+550 do km 62+200.

Dnia 08.05.2019 r.
Informuje się, iż GDDKiA na swojej stronie internetowej uruchomiła serwis dla podwykonawców. Więcej informacji oraz dostęp do serwisu można uzyskać poprzez link Serwis dla podwykonawców

Dnia 01.03.2019 r.
W dniu 01.03.2019 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu - prowadzenie robót drogowych wzdłuż drogi powiatowej DP1343W w miejscowości Chotynia oraz Wólka Ostrożeńska, ok. km 58+200.

Dnia 05.03.2019 r.
W dniu 05.03.2019 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu - prowadzenie robót drogowych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW807 od km 19+850 do km 20+000 w miejscowości Ostrożeń Pierwszy.

Dnia 13.11.2018 r.
W dniu 13.11.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu - prowadzenie robót drogowych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW807 od km 19+213 do km 20+025 w m. Gończyce oraz Ostrożeń Pierwszy.

Dnia 10.10.2018 r.
W dniu 10.10.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót - przełożenie ruchu z DW807 od km 19+555 do km 20+000 na drogę DP06 oraz drogę DP07 w m. Ostrożeń Pierwszy.

Dnia 28.09.2018 r.
W dniu 28.09.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót drogowych wzdłuż drogi gminnej DG131113W w miejscowości Chotynia.

Dnia 01.08.2018 r.
W dniu 01.08.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą DR04 od km 53+500 do km 54+900.

Dnia 20.06.2018 r.
W dniu 20.06.2018 r. wprowadzono tymczasowe organizacje ruchu na czas prowadzenia robót:
-prowadzenie robót drogowych wzdłuż drogi gminnej DG130407W w miejscowości Potaszniki,
-prowadzenie robót drogowych wzdłuż drogi powiatowej DP1343W w miejscowości Chotynia,
-budowa zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej DP1327W w miejscowości Józefów.

Dnia 26.04.2018 r.
W dniu 26.04.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą DR07 od km 61+300 do km 62+550.

Dnia 21.02.2018 r.
W dniu 21.02.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z DK17 od km 51+500 do km 52+700 na prawą jezdnię nowo wybudowanego odcinka drogi S17 oraz od km 52+600-53+650 na odcinek drogi DR03 oraz drogi DR04.

Dnia 31.01.2018 r.
W dniu 31.01.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z drogi krajowej nr 17 na drogę dojazdową DR04 od km 54+750 do km 59+000.

Dnia 16.11.2017 r.
W dniu 16.11.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu "Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. LINK

Dnia 10.08.2017 r.
W dniu 10.08.2017 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 17 w związku z przełożeniem ruchu na drogę dojazdową DR02 od Garwolina (koniec obwodnicy) km 49+800 - 51+500.

Dnia 08.08.2017 r.
W dniu 08.08.2017 r. o godz. 14.00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót związanych z zawężeniem DK17 w związku z budową pomostu dla wiaduktu WD25 w km 56+857,56 w miejscowości Gąsów.

Dnia 07.08.2017 r.
W dniu 07.08.2017 r. nastąpiło przełożenie ruchu z drogi wojewódzkiej 807 (w rejonie obwodnicy Gończyc) na odcinku od km 19+290 do km 19+610 na odcinek drogi dojazdowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - "objazd drogi wojewódzkiej nr 807 w związku z budową mostu MS28 oraz ronda w ciągu DW807".

Dnia 13.06.2017 r.
Dnia 13.06.2017 r. przełożono ruch z DK17 na nowo zbudowaną drogę dojazdową (DR03) na odcinku od km 53+650 do km 54+750. Taka zmiana umożliwi rozbiórkę wyłączonej z ruchu DK17 i rozpoczęcie prac przy wykopie o głębokości ok. 9 m, w którym w przyszłości będzie przebiegać ekspresowa S17.

Dnia 16.03.2017 r.
W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy (Budimex) plac budowy. Ponadto została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z wycinką drzew oraz wykonywaniem zjazdów tymczasowych na teren budowy. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Utrudnienia będą polegać na:
- miejscowych ograniczeniach prędkości, zakazach wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót.
- spiętrzeniu ruchu w rejonie prowadzonych prac,
- zawężeniu szerokości jezdni.

Dnia 07.03.2017 r.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 06.03.2017 r. wydał dwa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości ok. 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (o długości ok.13 km). Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwia rozpoczęcie procesu przejęcia nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

Przypominamy, że właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów. W ciągu 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmuje swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji.

Wydanie decyzji ZRID umożliwia też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

Dnia 27.02.2017 r.
Trwa uzgadnianie treści protokołu z posiedzenia ZOPI.

Dnia 20.02.2017 r.
Dnia 14.02.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia. LINK

Dnia 13.02.2017 r.
Dnia 09.02.2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie. Zadaniem ZOPI była ocena Projektu Wykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę.

Dnia 06.02.2017 r.
Na podstawie Porozumienia z dnia 25.05.2016 r. zawartego pomiędzy GDDKiA w Lublinie a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Garwolin trwa wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie inwestycji oraz ich uprzątnięcie. Porozumienie dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach: Górzno Kolonia, Gończyce, Trzcianka.

Dnia 30.01.2017 r.
Do dnia 20.01.2017 r. Wykonawca przedłożył do Konsultanta komplet projektów wykonawczych, specyfikacji oraz przedmiarów robót zgodnie z Subklauzulą 5.2.

Dnia 23.01.2017 r.
Trwa końcowy etap składania przez Wykonawcę projektów wykonawczych celem dokonania weryfikacji pod względem uzupełnienia uwag zgłoszonych przez personel Inżyniera Kontraktu.

Dnia 16.01.2017 r.
Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w gminach objętych inwestycją zamieszczone jest „Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”. Obwieszczenie informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.01.2017 r. do 23.01.2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach. http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/16952

Dnia 28.12.2016 r.
W związku ze zbliżającym się okresem robót, na potrzeby Zadania 1 i Zadania 2, powstają:
- W km ok.59+400 Wytwórnia mieszanek bitumicznych Oddziału Usług Sprzętowych Wykonawcy,
- W km ok.60+745 Wytwórnia betonu firmy Cemex (zgłoszonego dostawcy),
- W km ok.67+580 Magazyn kruszyw do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych.

[Archiwum]