Dnia 16.01.2017 r.
Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w gminach objętych inwestycją zamieszczone jest „Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”. Obwieszczenie informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.01.2017 r. do 23.01.2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach. http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/16952

Dnia 28.12.2016 r.
W związku ze zbliżającym się okresem robót, na potrzeby Zadania 1 i Zadania 2, powstają:
- W km ok.59+400 Wytwórnia mieszanek bitumicznych Oddziału Usług Sprzętowych Wykonawcy,
- W km ok.60+745 Wytwórnia betonu firmy Cemex (zgłoszonego dostawcy),
- W km ok.67+580 Magazyn kruszyw do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych.

Dnia 19.12.2016 r.
Od dnia 01.12.2016 r. obowiązują wprowadzone zmiany w stałej organizacji ruchu w km ok.59+400 oraz w km ok.60+745, polegające na umożliwieniu wjazdu/wyjazdu z przyszłych placów budowy. W związku z ww. zmianami wprowadzono w km 59+400 ograniczenie prędkości i wyłączono z ruchu pas do wyprzedzania oraz w km 60+745 zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości.

Dnia 12.12.2016 r.
Zgodnie z zapisami umowy Kierownik Projektu odebrał od wykonawcy „Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym w szczególności materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym”.

Dnia 29.11.2016 r.
Trwa weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.

Dnia 22.11.2016 r.
Prawa i obowiązki Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie drogi S17.
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót DM.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany:
- Sporządzić dokumentację stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- Uzyskać zgodę od właściwego Zarządcy drogi/podpisać porozumienie na korzystanie z planowanych do wykorzystania istniejących dróg,
- Zapewnić konserwację, naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania jako trasy dostępu,
- Zapewnić znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyskać ew. wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów,
- Przywrócić stan użytkowanych dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg (po zakończeniu robót budowlanych),
- Utrzymać ruch publiczny na terenie budowy na drogach i liniach kolejowych. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym. Powyższe obejmuje również odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg lokalnych pomimo braku zawarcia porozumień lub niewywiązywania się Wykonawcy z zawartych porozumień należy zgłosić ten fakt do Inżyniera Kontraktu i/lub GDDKiA Oddział Lublin lub GDDKiA Rejon Garwolin.

Dnia 31.10.2016 r.
Wykonawca w dniu 26.10.2016 r. rozpoczął czynności inwentaryzacyjne stanu technicznego dróg publicznych, usytuowanych przy trasie głównej i korytarzach transportowych realizowanego Kontraktu.

Dnia 24.10.2016 r.
Trwa weryfikacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie wymagań ogólnych, robót ziemnych, dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz podbudów z mieszanek związanych i niezwiązanych.

Dnia 17.10.2016 r.
Wykonawca przedłożył do weryfikacji w dniu 06.10.2016 r. Projekt Wykonawczy rozbiórki obiektów kubaturowych oraz w dniu 10.10.2016 r. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Dnia 26.09.2016 r.
Z dniem 22 września 2016 r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego Laboratorium Niestacjonarne, usytuowane w miejscowości Miętne, zostało przekazane przez Wykonawcę w użytkowanie Zamawiającemu.

Dnia 19.09.2016 r.
Trwa rozsyłanie Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń.bip.mazowieckie.pl/notices/content/16952

[Archiwum]